Ochrana dat 

1. Soukromí na první pohled 

Obecná informace 

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem. 

 

Sběr dat na tomto webu 

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu? 

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Oznámení o odpovědném orgánu“. 

 

Jak shromažďujeme vaše údaje?  

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. 

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web. 

 

K čemu Vaše údaje používáme? 

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno, že web bude poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování. 

 

Jaká práva máte ohledně svých údajů? 

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Máte také právo za určitých okolností vznést námitku proti zpracování Vašich údajů odporovat údajům. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Také máte právo podpožadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. 

V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat. 

 

2. Hosting 

RAIDBOXY 

Hostujeme naše webové stránky na RAIDBOXES. Poskytovatelem je RAIDBOXES GmbH, Hafenstr. 32, 48151 Münster (dále jen RAIDBOXES) Když navštívíte naše webové stránky, RAIDBOXES zaznamenává různé soubory protokolu včetně vašich IP adres. 

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat RAIDBOXES:https://raidboxes.io/datenschutzerklaerung/. 

RAIDBOXES se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivější. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. 

 

Zpracování objednávky 

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR. 

 

3. Obecné informace a povinné informace 

Ochrana dat 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. 

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje. 

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná. 

 

Poznámka k odpovědnému orgánu 

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

 

AIS Automotive Interior Systems GmbH 

Rüttelweg 11 

63843 Niedernberg 

 

Telefon: +49 6028 80710 

E-Mail: info@ais-systeme.de 

 

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.). 

 

Doba uložení 

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou. 

 

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce 

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno také na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů je také založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje nutné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě článku 6 (1) (b) GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě článku 6 (1) (c) GDPR. Zpracování údajů může probíhat také na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Následující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Herbert Eisenbeil

AIS Automotive Interior Systems GmbH

Rüttelweg 11 

63843 Niedernberg 

 

Telefon: +49 6028 80710 

E-Mail: datenschutzbeauftragter@ais-systeme.de 

 

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí 

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. 

Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv. 

 

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů 

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno. 

 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR) 

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAČÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU NÁMITKA PODLE ČLÁNKU 21 (1) GDPR). 

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K TAKOVÝM REKLAMNÍM ÚČELŮM; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA DLE ČL. 21 (2) GDPR). 

 

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu 

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem. 

 

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné. 

 

Informace, mazání a opravy 

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů kdykoliv . V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat. 

 

Právo na omezení zpracování 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech: 

Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na to, abychom to zkontrolovali. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů. 

Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud ještě nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. 

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. 

 

SSL nebo TLS šifrování 

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že v adresním řádku prohlížeče 

„http://“ se změní na „https://“ a symbol zámku v řádku vašeho prohlížeče. 

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami. 

 

4. Sběr dat na této webové stránce 

Cookies 

Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (trvalé cookies). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč. 

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb). 

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy. 

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a § 25 odst. 2 TTDSG uloženy, pokud není dán jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, probíhá zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu. 

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom samostatně informovat v tomto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas. 

 

Souhlas s Borlabs Cookie 

Naše webové stránky používají technologii souhlasu Borlabs Cookie, abychom získali váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo s používáním určitých technologií a dokumentovali to v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen Borlabs). 

Když vstoupíte na naši webovou stránku, ve vašem prohlížeči se uloží soubor cookie Borlabs, který ukládá vámi udělený souhlas nebo odvolání tohoto souhlasu. Tyto údaje nejsou předávány poskytovateli Borlabs Cookie. 

Shromážděné údaje jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo vymazání souboru cookie Borlabs sami, nebo dokud již neplatí účel uložení údajů. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování dat pomocí Borlabs Cookie naleznete nahttps://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/. 

Technologie souhlasu se soubory cookie Borlabs se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

 

Soubory protokolu serveru 

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou: 

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče Použitý operační systém
  • URL odkazující stránky 
  • Název hostitele přistupujícího počítače Čas požadavku serveru 
  • IP-Adresa 

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. 

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru. 

 

Kontaktní formulář 

Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu. 

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny. 

 

Sociální-Média- aPlugin– Předměty sShariff  

Na tomto webu prvky ze sociálních médií (XING a LinkedIn) a takéPluginya nástroje jako GoogleMapa použitý. 

Prvky obvykle poznáte podle jejich příslušných log. 

Abychom zajistili soukromí na této webové stránce, používáme tyto prvky pouze společně 

s tzv „Shariff“-Řešení. Tato aplikace zabraňuje těm na tomto webu 

integrované prvky vaše osobní údaje, jakmile poprvé vstoupíte na stránky 

převedena na příslušného poskytovatele. 

Pouze pokud vySocial-Média-Plugin– Aktivujte položku kliknutím na její tlačítko, 

Je navázáno přímé spojení se serverem poskytovatele (souhlas). Jakmile prvek aktivujete, příslušný poskytovatel obdrží informaci, že používáte svou IP adresu 

navštívili stránky. Pokud jste současně ve svém příslušném sociálním mediálním účtu (např. LinkedIn) 

jste přihlášeni, může příslušný poskytovatel přiřadit návštěvu této webové stránky k Vašemu uživatelskému účtu. 

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1lit. a DSGVO a § 25 Abs. 1 

TTDSG. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. 

Služba se používá za účelem získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním 

získat určité technologie. Právním základem je čl. 6 odst. 1lit. c DSGVO. 

 

5. Sociální média 

LinkedIn 

Tento web využívá prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. 

Při každém přístupu na stránku na tomto webu, která obsahuje prvky LinkedIn, se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn bude informován, že jste navštívili tento web se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn dokáže přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je LinkedIn používá. 

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích. 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der- schweiz?lang=de 

Více informací o tomto naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

 

XING 

Tato webová stránka využívá prvky sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. 

Pokaždé, když je vyvolána jedna z našich stránek obsahujících prvky z XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, žádné osobní údaje nejsou uloženy. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se hodnotí chování při používání. 

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích. 

Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Share naleznete v prohlášení o ochraně dat XING na: 

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 

 

6. Analytické nástroje a reklama 

Google Analytics 

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics.Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webu dostává různé údaje o používání, jako např B. Zobrazení stránek, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty v uživatelském ID a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webu. 

Dále můžeme využít Google Analytics, např. Zaznamenávejte pohyby a kliknutí myši a posouvání. Kromě toho používá Google Analytics různé přístupy k modelování k doplnění zaznamenaných datových sad a pro analýzu dat využívá technologie strojového učení. 

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. 

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: 

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

 

Browser Plugin 

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společnosti Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

 

Zpracování objednávky 

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics. 

 

7. Pluginy a nástroje 

Google Mapy 

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. 

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Google Maps, může Google používat Google Web Fonts za účelem jednotného zobrazení písem. 

Když vyvoláte Google Maps, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma. 

Zpracování Osobní údaje v rámci pluginu Google Maps jsou výhradně na základě článku 6 (1) (a) GDPR a § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti najdete zde: 

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. 

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

 

ManageWP 

Tento web spravujeme pomocí nástroje ManageWP. Poskytovatelem je GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Bělehrad, Srbsko (dále jen ManageWP). 

Pomocí ManageWP můžeme např. sledovat bezpečnost a výkon našich webových stránek a provádět automatické zálohování. ManageWP tak má přístup k veškerému obsahu webových stránek včetně našich databází. ManageWP je hostován na serverech poskytovatele. 

ManageWP se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším a nejbezpečnějším provozu jeho webových stránek. 

Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. B otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. 

 

Zpracování objednávky 

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). 

Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR. 

 

8. Vlastní služby 

Manipulace s daty žadatele 

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online přihlášky). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů probíhá v souladu s platným zákonem o ochraně údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno s maximální důvěrností. 

 

Rozsah a účel sběru dat 

Pokud nám zašlete žádost, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. Právním základem pro to je § 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zahájení obecné smlouvy) a – pokud jste udělili souhlas – článek 6 odst. 1 písm. . Souhlas lze kdykoliv odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti. 

Pokud bude žádost úspěšná, údaje, které zadáte, budou uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovněprávního vztahu. 

 

Doba uchovávání údajů 

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní místo, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat údaje, které jste předali na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). ) po dobu až 6 měsíců, které budou u nás uchovávány od ukončení procesu žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). 

Data budou poté vymazána a fyzické aplikační dokumenty budou zničeny. Úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány po uplynutí 6měsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou vymazány pouze v případě, že již nebude platit účel dalšího uchovávání. 

Delší uložení může také nastat, pokud jste k tomu dali svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) nebo pokud zákonné povinnosti uchovávání brání vymazání.