Ochrana osobných údajov

1. Prehľad ochrany údajov 

Všeobecné informácie 

Nasledujúce informácie vám poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Pojem „osobné údaje“ zahŕňa všetky údaje, ktoré je možné použiť na vašu osobnú identifikáciu. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom Vyhlásení o ochrane údajov, ktoré je súčasťou tejto kópie.

 

Záznam údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke (t. j. „prevádzkovateľ“)?

Údaje na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej stránky, ktorého kontaktné údaje sú dostupné v časti „Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako „prevádzkovateľ“)“ v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Ako evidujeme vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme v dôsledku zdieľania vašich údajov s nami. Môžu to byť napríklad informácie, ktoré zadáte do nášho kontaktného formulára.

Ostatné údaje budú zaznamenávané našimi IT systémami automaticky alebo po vašom súhlase s ich zaznamenávaním počas návštevy webovej stránky. Tieto údaje zahŕňajú predovšetkým technické informácie (napr. webový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku). Tieto informácie sa zaznamenávajú automaticky, keď vstúpite na túto webovú stránku.

 

Na aké účely používame Vaše údaje?

Časť informácií je generovaná s cieľom zaručiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Iné údaje môžu byť použité na analýzu vašich používateľských vzorov.

 

Aké práva máte, pokiaľ ide o vaše informácie?

Máte právo kedykoľvek získať informácie o zdroji, príjemcoch a účeloch vašich archivovaných osobných údajov bez toho, aby ste museli platiť poplatok za takéto zverejnenie. Máte tiež právo požadovať, aby boli vaše údaje opravené alebo vymazané. Za určitých okolností máte tiež právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo ovplyvní všetky budúce spracovanie údajov. Okrem toho máte právo požadovať, aby bolo spracovanie vašich údajov za určitých okolností obmedzené. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu.

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, ak máte otázky týkajúce sa tohto alebo akýchkoľvek iných problémov súvisiacich s ochranou údajov.

 

2. Hosting 

RAIDBOXES

Našu webovú stránku hostujeme pomocou RAIDBOXOV. Poskytovateľom je spoločnosť RAIDBOXES GmbH, Hafenstr. 32, 48151 Münster, Nemecko (ďalej len: RAIDBOXES). Kedykoľvek navštívite našu webovú stránku, RAIDBOXES zaznamená rôzne protokolové súbory vrátane Vašich IP adries.

Podrobnosti nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov RAIDBOXES:

https://raidboxes.io/datenschutzerklaerung/. 

RAIDBOXY používame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na tom, aby bolo zobrazenie našej webovej stránky čo najspoľahlivejšie. Ak ste boli požiadaní o príslušný súhlas, spracovanie sa uskutoční výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, ak súhlas zahŕňa archiváciu súborov cookie alebo prístup k informáciám na zariadení používateľa (napr. odtlačky prstov zariadenia), ako je definované v TTDSG. Takýto súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

 

Spracovanie dát

S vyššie uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu nariadenú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že budú spracúvať osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky iba na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

 

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Preto s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto Vyhlásením o ochrane údajov.

Kedykoľvek použijete túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné informácie. Osobné údaje zahŕňajú údaje, ktoré môžu byť použité na vašu osobnú identifikáciu. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme, ako aj účely, na ktoré tieto údaje používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa informácie zhromažďujú.

Upozorňujeme vás, že prenos údajov cez internet (t. j. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môže byť náchylný na bezpečnostné medzery. Údaje nie je možné úplne chrániť pred prístupom tretích strán.

 

Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako „prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľom spracovania údajov na tejto webovej stránke je:

AIS Automotive Interior Systems GmbH

Rüttelweg 11 

63843 Niedernberg 

 

Phone: +49 6028 80710 

E-mail: info@ais-systeme.de 

 

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a zdrojoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

 

Trvanie uloženia

Pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov špecifikovaná konkrétnejšia doba uchovávania, vaše osobné údaje u nás zostanú dovtedy, kým prestane platiť účel, na ktorý boli zhromaždené. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nebudeme mať iné zákonom prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. daňové alebo obchodné doby uchovávania); v druhom prípade sa výmaz uskutoční po pominutí týchto dôvodov.

 

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej stránke

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracovávame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, ak sa spracúvajú osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 (1) DSGVO. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín je spracovanie údajov založené aj na čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom snímania odtlačkov prstov zariadenia), spracúvanie údajov sa navyše riadi § 25 (1) TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ďalej, ak sú vaše údaje potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, spracúvame ich na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Ďalej môže byť spracovanie údajov vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Informácie o príslušnom právnom základe v každom jednotlivom prípade sú uvedené v nasledujúcich odsekoch týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

Určenie úradníka pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali zodpovednú osobu.

Herbert Eisenbeil 

AIS Automotive Interior Systems GmbH

Rüttelweg 11 

63843 Niedernberg 

 

Phone: +49 6028 80710 

E-mail: datenschutzbeauftragter@ais-systeme.de

 

Informácie o prenose údajov do USA a iných krajín mimo EÚ

Okrem iného využívame nástroje spoločností so sídlom v Spojených štátoch alebo iných z pohľadu ochrany údajov nezabezpečených krajinách mimo EÚ. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť potenciálne prenesené do týchto krajín mimo EÚ a tam môžu byť spracované. Musíme zdôrazniť, že v týchto krajinách nemožno zaručiť úroveň ochrany údajov porovnateľnú s úrovňou v EÚ. Napríklad americké podniky majú mandát na poskytovanie osobných údajov bezpečnostným agentúram a vy ako dotknutá osoba nemáte žiadne možnosti súdneho sporu, aby ste sa mohli brániť na súde. Nedá sa teda vylúčiť, že americké agentúry (napr. tajná služba) môžu spracúvať, analyzovať a trvalo archivovať vaše osobné údaje na účely sledovania. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito spracovateľskými činnosťami.

 

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Široká škála transakcií spracovania údajov je možná len na základe vášho výslovného súhlasu. Akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už poskytli, môžete tiež kedykoľvek odvolať. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek zhromažďovania údajov, ku ktorému došlo pred vaším odvolaním.

 

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch; právo namietať proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

V PRÍPADE, ŽE SÚ ÚDAJE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE ČL. 6(1)(E) ALEBO (F) GDPR MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETNUŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ JEDINEČNEJ SITUÁCIE. TOTO PLATÍ AJ PRE AKÉKOĽVEK PROFILOVANIE NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. PRE URČENIE PRÁVNEHO ZÁKLADU, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ AKÉKOĽVEK SPRACOVANIE ÚDAJOV, SI PROSÍM PREČÍTAJTE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV. AK PRIHLÁŠTE NÁMIETKU, VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE UŽ NEBUDEME SPRACOVAŤ, POKIAĽ NEBUDEME V POZÍCII PREDLOŽIŤ PREVÁDZKOVÉ OCHRANNÉ DÔVODY PRE SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV, KTORÉ PREVAŽUJÚ VAŠE ZÁUJMY, PRÁVO NA ZAOBCHÁDZANIE. JE UPLATŇOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OCHRANA PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 ods. 1 GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČEL PRIAMY REKLAMY, MÁTE KEDYKOĽVEK PRÁVO NAMIETNUŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. TOTO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE V ROZSAHU, V KTORÉM JE SPOJENÉ S TAKOUTO PRIAMY REKLAMI. AK NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE NEPOUŽÍVAJÚ NA ÚČELY PRIAMY REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21(2) GDPR).

 

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte, v ktorom majú zvyčajne svoje bydlisko, miesto výkonu práce alebo v mieste, kde k údajnému porušeniu došlo. Právo podať sťažnosť je účinné bez ohľadu na akékoľvek iné správne alebo súdne konanie, ktoré je možné využiť ako právny prostriedok nápravy.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme akékoľvek údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Ak by ste mali požadovať priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to iba vtedy, ak je to technicky možné.

 

Informácie o údajoch, ich oprava a likvidácia

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kedykoľvek požadovať informácie o vašich archivovaných osobných údajoch, ich zdroji a príjemcoch, ako aj účele spracovania vašich údajov. Môžete mať tiež právo na opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ak máte otázky k tejto téme alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa osobných údajov, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

 

Právo požadovať obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať uloženie obmedzení, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov. Ak to chcete urobiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Právo požadovať obmedzenie spracovania sa uplatňuje v týchto prípadoch:

V prípade, že by ste spochybnili správnosť vašich údajov archivovaných nami, zvyčajne budeme potrebovať nejaký čas na overenie tohto tvrdenia. Počas prebiehajúceho vyšetrovania máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

Ak spracúvanie Vašich osobných údajov prebiehalo/prebieha nezákonným spôsobom, máte možnosť požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov namiesto toho, aby ste požadovali odstránenie týchto údajov.

Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme a potrebujete ich na uplatnenie, obranu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto ich vymazania požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste vzniesli námietku podľa čl. 21(1) GDPR, vaše práva a naše práva budú musieť byť vzájomne zvážené. Pokiaľ nebude určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, tieto údaje – s výnimkou ich archivácie

– môžu byť spracované len na základe vášho súhlasu alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu uvedených Európskou úniou alebo členským štátom EÚ.

 

SSL a/alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú nákupné objednávky alebo otázky, ktoré nám zadávate ako prevádzkovateľovi webovej stránky, používa táto webová lokalita buď šifrovací program SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte tak, že skontrolujete, či sa riadok adresy prehliadača prepne z „http://“ na „https://“ a tiež podľa zobrazenia ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

4. Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Analytické nástroje a nástroje poskytované tretími stranami

Existuje možnosť, že pri návšteve tejto webovej stránky budú vaše vzorce prehliadania štatisticky analyzované. Takéto analýzy sa vykonávajú predovšetkým pomocou toho, čo nazývame analytické programy.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v našom Vyhlásení o ochrane údajov nižšie.

 

Cookies 

Naše webové stránky a stránky používajú to, čo toto odvetvie označuje ako „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Sú buď dočasne uložené počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo sú trvalo archivované vo vašom zariadení (trvalé súbory cookie). Po ukončení návštevy sa súbory cookie relácie automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostanú archivované vo vašom zariadení, kým ich aktívne nevymažete, alebo ich automaticky neodstráni váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch je možné, že sa vo vašom zariadení uložia súbory cookie tretích strán, keď vstúpite na našu stránku (súbory cookie tretích strán). Tieto súbory cookie umožňujú vám alebo nám využívať určité služby ponúkané treťou stranou (napríklad súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webových stránok by bez súborov cookie nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Účelom iných súborov cookie môže byť analýza vzorov používateľov alebo zobrazovanie reklamných správ.

Cookies, ktoré sú potrebné na vykonávanie transakcií elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete využívať (napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo tých, ktoré sú potrebné na optimalizáciu (vyžadované cookies) webovej stránky (napr. , cookies, ktoré poskytujú merateľné informácie o návštevnosti webu), budú uložené na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 25 ods. 2 TTDSG, pokiaľ iný právny základ i

s citované. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní požadovaných cookies pre zabezpečenie technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania služieb prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný váš súhlas s ukladaním súborov cookie a podobných technológií rozpoznávania, spracúvanie prebieha výlučne na základe získaného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG); tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o každom umiestnení cookies a povoliť akceptovanie cookies len v špecifických prípadoch. Môžete tiež vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti alebo aktivovať funkciu odstránenia na automatické odstránenie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkcie tejto webovej stránky môžu byť obmedzené.

V prípade, že sa použijú súbory cookie tretích strán alebo ak sa súbory cookie používajú na analytické účely, upozorníme vás na to osobitne v súvislosti s týmito zásadami ochrany údajov a v prípade potreby vás požiadame o súhlas.

 

Súhlas s Borlabs Cookie

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu Borlabs na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači alebo na používanie určitých technológií a na dokumentáciu v súlade s ochranou osobných údajov. Poskytovateľom tejto technológie je Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemecko (ďalej len Borlabs).

Kedykoľvek navštívite našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie Borlabs, ktorý archivuje všetky vyhlásenia alebo odvolania súhlasu, ktoré ste zadali. Tieto údaje nie sú zdieľané s poskytovateľom technológie Borlabs.

Zaznamenané údaje zostanú archivované, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, vymazanie súboru cookie Borlabs, alebo pokiaľ už neexistuje účel ukladania údajov. Tým nie sú dotknuté povinnosti uchovávania, ktoré ukladá zákon. Ak si chcete prečítať podrobnosti o zásadách spracovania údajov spoločnosti Borlabs, navštívte stránku https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Používame technológiu súhlasu so súbormi cookie Borlabs, aby sme získali vyhlásenia o súhlase, ktoré zákon nariaďuje na používanie súborov cookie. Právnym základom pre používanie takýchto cookies je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

Server log súbory 

Poskytovateľ tejto webovej stránky a jej stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky oznamuje. Informácie zahŕňajú:

Typ a verzia použitého prehliadača Použitý operačný systém
Adresa URL sprostredkovateľa
Názov hostiteľa pristupujúceho počítača Čas dotazu servera
IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii webovej stránky prevádzkovateľa. Aby sa to dosiahlo, musia byť zaznamenané protokolové súbory servera.

 

Kontaktný formulár

Ak nám odošlete otázky prostredníctvom nášho kontaktného formulára, informácie uvedené v kontaktnom formulári, ako aj všetky kontaktné údaje v ňom uvedené, uložíme, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku a v prípade, že budeme mať ďalšie otázky. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na čl. 6(1)(b) GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo ak je potrebné vykonať predzmluvné opatrenia. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných žiadostí (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) ak o to bolo požiadané; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Informácie, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, zostanú u nás dovtedy, kým nás nepožiadate o vymazanie údajov, neodvoláte svoj súhlas s archiváciou údajov alebo pokiaľ už nebude existovať účel, na ktorý sa údaje archivujú (napr. uzavreli našu odpoveď na vašu otázku). Tým nie sú dotknuté žiadne povinné právne ustanovenia, najmä doby uchovávania.

 

Prvky sociálnych médií so Shariff

Na tejto webovej lokalite a jej stránkach (XING a LinkedIn) používame prvky sietí sociálnych médií, ako aj doplnky a nástroje, ako sú Mapy Google. Spravidla budete môcť tieto prvky rozpoznať podľa príslušných log, ktoré sa zobrazia. Aby sme zaručili ochranu údajov na tomto webe, tieto prvky používame iba v kombinácii s takzvaným riešením „Shariff“. Táto aplikácia bráni prvkom sociálnych médií a doplnkov, ktoré boli integrované do tohto webu, v prenose osobných údajov príslušnému poskytovateľovi hneď, ako vstúpite na náš web. Priame pripojenie k serveru poskytovateľa sa nevytvorí, kým neaktivujete príslušný prvok sociálnych médií alebo doplnku kliknutím na pridružené tlačidlo (ktoré vyjadruje váš súhlas). Hneď ako aktivujete príslušný prvok, príslušný poskytovateľ dostane informáciu, že ste túto webovú stránku navštívili s vašou IP adresou. Ak ste súčasne prihlásení do svojho účtu sociálnych médií (napr. LinkedIn), príslušný poskytovateľ bude môcť priradiť vašu návštevu tejto webovej lokality vášmu používateľskému účtu. Aktivácia doplnku predstavuje vyhlásenie o súhlase, ako je definované v čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Tento súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať, čo bude mať vplyv na všetky budúce transakcie. Táto služba sa používa na získanie súhlasu s používaním určitých technológií vyžadovaných zákonom. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

5. Sociálne média 

LinkedIn 

Táto webová stránka využíva prvky siete LinkedIn. Poskytovateľom je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Kedykoľvek vstúpite na stránku tohto webu, ktorá obsahuje prvky LinkedIn, vytvorí sa spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn dostane upozornenie, že ste navštívili túto webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Odporúčať“ na LinkedIn a ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn, LinkedIn bude môcť priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky vášmu používateľskému účtu. Musíme upozorniť, že my ako poskytovateľ webových stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov a ich používaní LinkedIn.

Ak bol získaný váš súhlas (súhlas), používanie vyššie uvedenej služby sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (nemecký zákon o telekomunikáciách). Takýto súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nezískame, službu budeme využívať na základe nášho oprávneného záujmu čo najkomplexnejšie zviditeľniť naše informácie na sociálnych sieťach.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

XING 

Táto webová stránka využíva prvky siete XING. Poskytovateľom je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Kedykoľvek sa pristúpi na jednu z našich lokalít/stránok, ktoré obsahujú prvky XING, vytvorí sa spojenie so servermi XING. Pokiaľ vieme, nemá to za následok archiváciu žiadnych osobných údajov. Služba najmä neukladá žiadne adresy IP ani neanalyzuje vzory používateľov.

Ak bol získaný váš súhlas (súhlas), používanie vyššie uvedenej služby sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 TTDSG (nemecký zákon o telekomunikáciách). Takýto súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak váš súhlas nezískame, službu budeme využívať na základe nášho oprávneného záujmu čo najkomplexnejšie zviditeľniť naše informácie na sociálnych sieťach.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle zdieľania XING nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Xing na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics 

Táto webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webu analyzovať vzorce správania návštevníkov webu. Na tento účel prevádzkovateľ webovej stránky dostáva rôzne používateľské údaje, ako sú napríklad navštívené stránky, čas strávený na stránke, používaný operačný systém a pôvod používateľa. Tieto údaje sú zhrnuté v ID používateľa a priradené príslušnému koncovému zariadeniu návštevníka webovej stránky.

Okrem toho nám Google Analytics umožňuje okrem iného zaznamenávať vaše pohyby myši a posúvania a kliknutia. Služba Google Analytics využíva rôzne prístupy modelovania na rozšírenie zhromaždených množín údajov a pri analýze údajov využíva technológie strojového učenia.

Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy vzorcov správania používateľov (napr. súbory cookie alebo odtlačky prstov zariadenia). Informácie o používaní webových stránok zaznamenané spoločnosťou Google sa spravidla prenášajú na server Google v Spojených štátoch, kde sú uložené.

K využívaniu týchto služieb dochádza na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Doplnok prehliadača

Zaznamenávanie a spracovávanie vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi pomocou služby Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google na adrese:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. 

 

Spracovanie zmluvných údajov

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov a pri používaní služby Google Analytics v plnej miere implementujeme prísne ustanovenia nemeckých úradov na ochranu údajov.

 

7. Doplnky a nástroje

Google Maps 

Táto webová stránka využíva mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak chcete povoliť používanie funkcií Máp Google, musí byť uložená vaša IP adresa. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sú archivované. Prevádzkovateľ tohto webu nemá žiadnu kontrolu nad prenosom údajov. V prípade aktivácie Google Maps má Google možnosť použiť webové fonty Google na účely jednotného zobrazenia fontov. Keď pristúpite k Mapám Google, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa text a písma správne zobrazili.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách (SCC) Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. 

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google v časti: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

ManageWP  

Túto webovú stránku spravujeme pomocou nástroja ManageWP. Poskytovateľom je GoDaddy.com WP Europe, Trg republika 5, 11000 Belehrad, Srbsko (ďalej len ManageWP).

ManageWP okrem iného zabezpečuje, že môžeme monitorovať bezpečnosť a výkon našej webovej stránky, ako aj vytvárať automatické zálohy. V dôsledku toho má ManageWP prístup k celému obsahu webových stránok vrátane našich databáz. ManageWP je hosťovaný na serveroch poskytovateľa.

Používanie ManageWP je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na webovej stránke (webových stránkach), ktoré fungujú čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie. Ak bol získaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 25 ods. 1 TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napríklad snímanie odtlačkov prstov zariadenia) v zmysle TTDSG. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

 

Spracovanie dát

S vyššie uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu nariadenú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že budú spracúvať osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky iba na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

 

8. Zákazkové služby

Spracovanie údajov žiadateľa

Návštevníkom webových stránok ponúkame možnosť podávať nám žiadosti o zamestnanie (napr. e-mailom, poštovými službami odoslaním online formulára žiadosti o zamestnanie). Nižšie vás stručne informujeme o rozsahu, účele a použití osobných údajov, ktoré sme od vás získali v súvislosti s procesom podávania žiadosti. Uisťujeme vás, že zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich údajov bude prebiehať v súlade s platnými právami na ochranu osobných údajov a všetkými ostatnými zákonnými ustanoveniami a že s vašimi údajmi bude vždy zaobchádzať ako s prísne dôvernými.

 

Rozsah a účel zberu údajov

Ak nám predložíte žiadosť o zamestnanie, budeme spracovávať všetky pridružené osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, podklady k žiadosti, poznámky urobené pri prijímacích pohovoroch a pod.), ak sú potrebné na rozhodnutie týkajúce sa zriadenia alebo pracovný pomer. Právnym základom vyššie uvedeného je § 26 BDSG podľa nemeckého práva (prejednávanie pracovného pomeru), čl. 6(1)(b) GDPR (všeobecné rokovania o zmluve) a – za predpokladu, že ste nám dali súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Akýkoľvek udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V rámci našej spoločnosti budú vaše osobné údaje zdieľané iba s jednotlivcami, ktorí sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti o zamestnanie.

Ak by vaša žiadosť o zamestnanie mala vyústiť do vášho prijatia do zamestnania, vami poskytnuté údaje budú archivované na základe § 26 GDPR a čl. 6(1)(b) GDPR na účely implementácie pracovnoprávneho vzťahu v našom systéme spracovania údajov.

 

Obdobie archivácie údajov

Ak vám nemôžeme poskytnúť pracovnú ponuku alebo odmietnete pracovnú ponuku alebo stiahnete svoju žiadosť, vyhradzujeme si právo ponechať si údaje, ktoré ste nám poskytli na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ) po dobu až 6 mesiacov od skončenia konania o žiadosti (zamietnutie alebo stiahnutie žiadosti).

Potom sa údaje vymažú a fyzické dokumenty aplikácie sa zničia. Úschovňa slúži najmä ako dôkaz v prípade súdneho sporu. Ak je zrejmé, že údaje budú potrebné po uplynutí 6-mesačného obdobia (napr. z dôvodu hroziaceho alebo prebiehajúceho súdneho sporu), vymazanie sa uskutoční až vtedy, keď už nebude platiť účel ďalšieho uchovávania.

K dlhšiemu uloženiu môže dôjsť aj vtedy, ak ste dali svoj súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo ak zákonné požiadavky na uchovávanie údajov bránia vymazaniu.